Salgsprocedure

 1. Sælger udfylder Anmodning om udtræden af andelsboligforeningen og sender den til bestyrelsen. Samtidig angiver sælger, om vedkommende ønsker at indstille andre til overtagelse af andelen – jf. foreningens vedtægter § 13.2 Litra A
  Sælger bør meddele evt. panthaver (fx pengeinstitut) så tidligt som muligt, at andelsboligen ønskes solgt, hvis andelen er behæftet med pant eller udlæg (f. eks.  andelsboliglån)
  Bestyrelsen påtegner anmodningen og videresender den til foreningens kontaktperson i Spar Nord Ejendomsadministration.
 2. Sælger udarbejder en opgørelse over evt. forbedringer samt tilpasset/ almindeligt  løsøre, som sælger ønsker skal indgå i handlen.  Brug ABF’s skema: Opgørelse over forbedringsværdier
  Skemaet afleveres til bestyrelsen sammen med evt. kvitteringer og kommunale anmeldelser/godkendelser.
 3. Hvis der på boligen ikke findes en Energimærkning, der er under 10 år gammel, skal  sælger kontakte en energikonsulent med henblik på at få udarbejdet en  energimærkning.
 4. Sælger kontakter en autoriseret el installatør for at få foretaget et el-syn af boligens el installationer. Hvis ikke andet er aftalt med bestyrelsen, skal synet foretages af  foreningens faste el-installatør.
 5. Bestyrelsen  indhenter oplysninger i Andelsboligbogen om, hvorvidt der er eventuelle tinglyste rettighedshavere i den pågældende andel.
 6. Når bestyrelsen har modtaget opgørelsen over evt. forbedringer og resultatet af el-synet, besigtiger repræsentanter fra bestyrelsen, sammen med en vurderingsmand udpeget af bestyrelsen, boligen og sammenholder de oplyste forandringer/forbedringer med de faktiske forhold. Desuden tages stilling til boligens vedligeholdelsesstand og hvilke fejl og mangler, der skal udbedres i forbindelse med salget.  Vurderingsmanden udarbejder efterfølgende en vurderingsrapport. Ved vurderingen af forbedringer og løsøre følges ABF’s vejledninger.
 7. Bestyrelsen godkender opgørelsen i vurderingsrapporten og hermed den maksimale pris, der må forlanges for boligen. Rapporten sendes til sælger til godkendelse.
  Hvis der er uenighed, indkaldes til syn og skøn efter ABF’s retningslinjer, beskrevet i vedtægterne § 14
 8. Sælger oplyser, hvilken pris andelen skal udbydes til, hvorefter bestyrelsen (Spar Nord Ejendomsadministration) udfærdiger Nøgleoplysningsskema om andelsbolig sat til salg og sender dette til sælger.
 9. Bestyrelsen formidler kontakt mellem de personer, der står på foreningens interesseliste og sælger.
 10. Hvis der ikke findes en køber via interesselisten, kan sælger selv finde en køber eller involvere en ejendomsmægler.
  Ved salg via ejendomsmægler er der særlige procedurer, der skal følges.
 11. Sælger skal sørge for at køber får overdraget følgende dokumenter:
  – Andelsboligforeningens vedtægter inkl. husorden*
  – Foreningens seneste årsregnskab*
  – Foreningens seneste budget*
  – Referat fra seneste ordinære generalforsamling samt evt. senere ekstraordinære generalforsamlinger*
  – Drifts- og vedligeholdelsesplan*
  – Vedtægter for grundejerforeningen Søbakken Øst*
  – Energimærke for andelsboligen
  – Nøgle oplysninger om andelsboligforeningen*
  – Nøgle oplysninger om den aktuelle andelsbolig der er sat til salg
  Dokumenter mærket med  * findes under menupunktet dokumenter
 12. Når der er fundet en køber enten via interesse listen, gennem en ejendomsmægler eller andelshaver selv har fundet en køber, giver sælger bestyrelsen (Spar Nord Ejendomsadministration) følgende oplysninger:
  – Sælgers navn, telefonnummer, e-mail og adresse efter fraflytning
  – Købers navn, telefonnummer, e-mail og adresse før indflytning
  – Ønsket dato for overdragelse
  – Aftalt overdragelsessum
 13. Bestyrelsen (Spar Nord Ejendomsadministration) retter henvendelse til de rettighedshavere, der fremgår af attesten i Andelsboligbogen, jf. pkt. 5, og anmoder disse om at opgøre deres tilgodehavender pr. den forventede overtagelsesdag. Når bestyrelsen har modtaget rettighedshavernes opgørelser, skal disse forevises sælger med henblik på skriftlig godkendelse.
 14. Køber skal godkendes af bestyrelsen. Et eventuelt afslag skal meddeles skriftligt og være sagligt begrundet.
 15. Spar Nord Ejendomsadministration udfærdiger en overdragelsesaftale, som sendes til køber, sælger og bestyrelsen. Foruden dokumenterne jf. pkt. 11 skal køber have udleveret
  Vejledning til køber og underskrive Tillæg til overdragelsesaftale om fortrydelsesret.
  Køber, sælger og  bestyrelsen underskriver overdragelsesaftalen.
 16. Snarest muligt efter købers overtagelse af andelsboligen skal køber med bestyrelsen gennemgå andelsboligen for at konstatere eventuelle mangler ved andelsboligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med andelsboligen. Køber kan kun komme med mangelindsigelser i til og med 8 dage fra overtagelsesdagen. Foreningen skal gøre købers og foreningens eventuelle krav gældende over for sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen.
 17. Udgifterne i forbindelse med salget fordeles således:
  Køber afholder udgiften til overdragelsesaftalen.
  Sælger afholder øvrige udgifter ved salget, bl.a. fremsendelse af årsrapport, vedtægter, vurdering af forbedringer og syn af boligen, udarbejdelse af nøgletalsskemaer, energirapport, elsyn og evt. oplysninger til ejendomsmægler.